Oferta

Usługi geodezyjne

Mapy do celów projektowych

Przygotowanie map geodezyjnych do dalszych celów projektowych

Tyczenie budynków

Geodezyjne tyczenie budynków, wytyczanie fundamentów domów

Pomiary powykonawcze budynków

Powykonawcze pomiary gotowych budynków, weryfikacja zgodności projektu

Badanie pionowości obiektów

Weryfikacja wychyleń pionowych budynków i obiektów

Podział działek

Podział geodezyjny nieruchomości, wyznaczanie granic działek

Geodezyjna obsługa inwestycji

Czynności geodezyjne przy realizacji wszelkiego typu inwestycji budowlanych

Wytyczanie sieci uzbrojenia terenu

Usytuowanie w terenie projektowanych sieci uzbrojenia terenu

Ustalanie granic nieruchomości

Rozgraniczenie, ustalanie przebiegu granic nieruchomości